Roy Kirkham Vintage Rose Covered Sugar Bowl - B01M74XVZU